Drmoul - zaniklá ves Cech sv. Víta

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Zdejší doly na měděné rudy jsou uváděny již 16. století, na počátku 17. století jako vydatné se znamenitou tavitelností. Kromě rud mědi je uváděna i těžba stříbrných a železných rud. Jako první byl založen důl zvaný Cech sv. Michaela, po kterém byl založen dům Cech sv. Víta. Následně byly pojmenovány tyto doly Veit und Michaelzeche. Samotná osada byla založena při dole Cech sv. Víta, po kterém byla ves pojmenována. První písemná zmínka o vesnici však pochází až z roku 1756 a týká se důlní katastrofy. Tyto doly byly totiž pozoruhodné tím, že se do dolů vozilo vše na pramici, jenže provozní mistr vodního zařízení zapomněl během svátku zavřít hráz, voda protrhla rybníkové náspy a zatopila důl. Všichni těžící horníci se utopili. Vesnici Cech svatého Víta s pěti staveními uvádí Schaller v roce 1778 jako alodiální panství Chodové Plané. V roce 1756 je ve vesnici uváděno 11 domů a 53 obyvatel. V roce 1853 byl v této vsi vztyčen dodnes zachovaný litinový kříž. V letech 1916–1923 byly nacházeny na ložisku Cech svatého Víta rudy uranu, smolinec a uranové slídy. Uranové rudy byly velice bohaté, s průměrnou kovnatostí přes 5% uranu v hornině. V roce 1924 byly obnoveny hornické práce a obnovena stará šachta. Práce však musely být pro nezvladatelnost čerpání důlních vod ukončeny. V roce 1936 stálo ve vesnici 24 domů. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce se obec podařilo částečně dosídlit. Zprávy o počtu nových obyvatel chybí. Do vesnice však nevedla žádná silnice, spojení s okolními vesnicemi zajišťovaly jen nekvalitní polní cesty. Proto se noví osídlenci stěhovali do Drmoulu a po roce 1949 se Cech svatého Víta téměř vyprázdnil. V kronice obce Drmoul je uvedeno, že se nedělními brigádami v létě 1950 opravovala špatná polní cesta do Cechu svatého Víta. Z toho vyplývá, že vesnice nebyla zcela opuštěná. V roce 1951 již není Cech svatého Víta v matričním úřadu Drmoul veden. V 50. letech 20. století zde bylo vybudováno vojenské cvičiště pro průpravu řidičů pásových vozidel. Cvičiště bylo využíváno do roku 2004, kdy byl zrušen vojenský útvar ve Velké Hleďsebi, respektive zrušeny kasárna v Klimentově, pro které cvičiště sloužilo. V roce 2001 byly nalezeny zde zbytky rozbořeného kříže z roku 1853. Po opuštění prostoru armádou byla v roce 2011 v okolí Cechu svatého Víta otevřena naučná stezka a původní litinový kříž byl znovu obnoven. Od roku 2011 byl v prostoru bývalého vojenského cvičiště budován motokrosový areál nazvaný Motocross na Cechu. Jsou v něm pravidelně pořádány různé závody. Ačkoliv byl Cech svatého Víta v historické literatuře vždy uváděn samostatně, vesnice se nikdy nestala samostatnou obcí. Po celou dobu své existence spadala pod správu obce Drmoul, farností pod Trstěnice s kostelem svatého Víta.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cech_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_cech-svateho-vita,419

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Dnes již zaniklá vesnička, kde se zachovali dodnes jen základy budov a litinový kříž.

Mapa

a

Fotografie

×